بررسي رابطه سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني با خلاقيت

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

چکیده:

مطالعه سبك هاي شناختي، از دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان قرار گرفته است. از آنجا كه نوه سبك شناختي بر چگونگي پردازش اطلاعات تاثير مي گذارد، مطالعه و شناخت انواع سبك هاي شناختي در حوزه تعليم و تربيت حائز اهميت است. استقلال – وابستگي ميداني يكي از ابعاد سبك شناختي است كه بر فرايندهاي شناختي و در نتيجه خلاقيت فرد تأثير مي گذارد. مطالعه حاضر به بررسي رابطه سبك شناختي استفلال – وابستگي ميداني و خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان مي پردازد. نمونه مورد پژوهش شامل 100 دانش آموز (51 دخترو 49 پسر) مي باشد كه بطور تصادفي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانش آموزان دوره راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 81-80 انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضيات ارائه شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل آزمون مجموعه اشكال پنهان شده (ويتكين، 1971)، آزمون خلاقيت تصويري تورنس (1974) و پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي محقق ساخته بود. بررسي نتتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسن نشان داد كه بين نمرات سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني و ميزان خلاقيت دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (0.001>p). نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي چند متغيري (رگرسيون) حاكي از اين بود كه بين نمرات سبك شناختي استقلال – وابستگي ميداني در دانش آموزان و خرده مقياس هاي بسط و ابتكار همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد (0.05>p). نتايج تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) نشان داد كه نمره دختران در خرده مقياس بسط از آزمون خلاقيت بطور معناداري بيشتر از پسران مي باشد. و بررسي (0.001>p) نتايج تحليل كواريانس حاكي از اين بود كه بين ميانگين نمرات دانش آموزان دختر و پسر در پرسشنامه سبك شناختي و همچنين آزمون خلاقيت تفاوت معناداري وجود ندارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme