مطالعه آلودگي خاك هاي محدوده شهر كرمان به ‌وسيله عناصر کمياب سمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

چکیده: 

مطالعه تغييرات غلظت و ميزان آلودگي انساني در مقياس ناحيه اي به وسيله عناصر کمياب سمي در خاك، مبحثي مهم براي برنامه ريزي هاي زيست محيطي در مناطق شهري است. در تحقيق انجام شده سنگ ها، رسوبات و خاك هاي محدوده شهري كرمان براي تعيين ميزان آلودگي عناصر جرئي به وسيله فعاليت هاي انساني مورد بررسي قرار گرفت. براي اين كار 37 عدد نمونه جمع آوري شد و به وسيله طيف سنج جرمي پلاسمايي، غلظت 29 عنصر در آنها اندازه گيري شد. اين غلظت ها با مقادير استاندارد زيست محيطي مقايسه شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه سنگ هاي آهكي نزديك شهر كرمان به طور نسبي داراي غلظت كم عناصر کمياب بودند كه در حد غلظت طبيعي اين عناصر در سنگ هاست. خاك هاي شهر كرمان به طور ناهنجار در برخي عناصر كمياب افزايش غلظت نشان دادند. بسياري از نمونه هاي خاك داراي مقادير عناصر کمياب بيش از عيار طبيعي بودند كه مبين ورود آلودگي هاي انساني مربوط به اين عناصر است. اين افزايش غلظت بسيار بيشتر از اثر سنگ و رسوبات در تامين اين عناصر است. افزايش تجمع اين آلاينده ها، در اثر رشد سريع حمل و نقل و همچنين فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در محيط زيست شهري كرمان است. به نظر مي رسد كه عواملي مانند حمل و نقل و گرد و غبار عامل ايجاد غلظت بالاي عناصري مانند سرب و مس در خاك شهر كرمان هستند. همچنين نتايج به دست آمده نشان دهنده غلظت بالاي سرب (بيش از 1000 ميلي گرم بر کيلوگرم) و مس (بيش از 700 گرم بر کيلوگرم) در برخي نمونه هاي خاك و رسوب هستند. آلوده ترين نقاط شناسايي شده، شامل خاك هاي نزديك واحدهاي باطري سازي، تعويض روغني و نقاشي اتومبيل (بيش از 5000 گرم بر کيلوگرم سرب) بودند. برخي عناصر ديگر مانند بيسموت، کادميوم، كبالت، جيوه، منگنز، توريم و اورانيم، داراي هيچ گونه آلودگي در اين منطقه نبودند. در اين تحقيق همچنين نقشه ژئوشيميايي برخي عناصر كمياب در نمونه هاي سنگ، خاك و رسوبات به وسيله فناوري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) تهيه شد. نقشه هاي ژئوشيميايي افزايش غلظت برخي عناصر داراي توان بالقوه مسموميت زايي از حاشيه به سمت مركز شهر كرمان را نشان دادند.

نویسندگان

حمزه محمدعلي

حسن زاده رضا

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: 1.17MB)

دانلود فایل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme