تفاوتهاي جنس در مقابله با تنيدگي

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید

چکیده:

به منظور بررسي راهبردهاي مقابله اي در دانش آموزان دبيرستاني ايراني، 365 دانش آموز پسر و 434 دانش آموز دختر مقياس مقابله اي نوجوانان (فرايدنبرگ و لويس، 1993) را تکميل کردند. ميانگين دختران در نگراني پذيري، تلاش و پيشاپيش نگري و مذهب گرايي و ميانگين پسران در انکار و فعاليت بدني بالاتر بود. دانش آموزان رشته علوم انساني نسبـت به دانش آموزان علوم تجربي و رياضي، سطـوح بالاتر فعاليت بدني را نشان دادند. اثرات تعاملي بيانگر آن بودند که نمره هاي پسران رشته علوم تجربي و دختران رشته هاي علوم انساني و رياضي در تلاش و پيشاپيش نـگري بيش از دانش آموزان رشته هاي ديگر بود. پسـران رشته رياضي و دختران رشته علوم انساني در انزواي مايوسانه نمره هاي بيشـتري به دست آوردند. استلزامهاي جنس و رشته تحصيـلي در راهبردهاي مقابله اي بـه بحث گذاشته شد.

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: Unknown)

 5463

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme