مقالات جغرافیا

مکان يابي مراکز دفن پسماندهاي جامد شهري با استفاده از منطق فازي در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر زنجان)

timthumb.php

چکیده: در شهر زنجان با توجه به بالا بودن نرخ رشد جمعيت و توسعه فيزيکي شهر، روزانه 270 تن پسماند جامد با ترکيبات متفاوت وارد چرخه زيستي اين شهر مي شود. مکان فعلي دفن پسماندها نيز در محلي نامناسب در جنوب غربي شهر در منطقه مهترچاي قرار دارد. علاوه بر آن روش دفع و دفن زباله ها نيز در آن ...

ادامه مطلب »

تحليلي بر تعيين راهبردهاي بهينه جهت بهسازي و نوسازي بافت فرسوده (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهر اروميه)

timthumb.php

چکیده: بافت هاي فرسوده شهري که زماني بر اساس الگوهاي شهري و با تاثير از شرايط اقتصادي – اجتماعي ساکنان و ويژگي هاي محيطي به وجود آمده اند، امروزه بر اثر گذشت زمان و تغيير در الگوهاي فضايي ساخت و ساز، قابليت زندگي را از دست داده اند و داراي مشکلات زيادي از لحاظ شرايط کالبدي، عبور و مرور، اقتصادي ...

ادامه مطلب »

سطح بندي توسعه اقتصادي – اجتماعي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با استفاده از تحليل هاي مکاني و قواعد تصميم گيري GIS

timthumb.php

چکیده: سطح زندگي انسان با رشد و پيشرفت علم و دانش بشري همواره در حال پيشرفت بوده است، اما اين رشد و توسعه در تمام مناطق و سکونتگاه هاي انساني يکسان نبوده و در نتيجه آن جوامع مختلفي با سطح توسعه اجتماعي – اقتصادي متفاوت ايجاد شده است که در سطح ملي استان هاي توسعه يافته و در حال توسعه ...

ادامه مطلب »

تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرت هاي روستايي – شهري نمونه موردي (شهرستان ممسني)

timthumb.php

چکیده: موضوع مهاجرت هاي روستايي – شهري همواره مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي، جغرافي دانان و اقتصاددانان بوده است. مقاله حاضر در پي يک مطالعه موردي از وضعيت مهاجرين روستايي در شهرستان ممسني تدوين شده است. نگرش ساختاري توجه به علل و عوامل مهاجرت هاي روستايي و محدوديت هاي مهاجرين در مبدا مهاجرت خود هدف و ديدگاه غالب در اين ...

ادامه مطلب »

ارزيابي تغييرات سطح درياچه اروميه به عنوان چالش عميق زيست محيطي فراروي منطقه شمال غرب ايران

timthumb.php

چکیده: درياچه اروميه (چيچست) در شمال غرب ايران به عنوان يکي از زيستگاه هاي اصلي آرتميا در جهان شناخته مي شود. طي دهه گذشته بر اثر يک دوره خشکسالي و طرح هاي احداث سد که همزمان به وقوع پيوسته اند، زمينه تبخير بيش از پيش آب درياچه فراهم گرديده و تفاوت هاي قابل توجهي در سطوح آب درياچه به وجود ...

ادامه مطلب »

تحليل فضايي شاخص هاي توسعه و وضعيت سنجي نماگرهاي آن در استان خوزستان

timthumb.php

چکیده: پژوهش حاضر وضعيت سنجي و تحليل فضايي تعدادي از نماگرهاي توسعه شهرستان هاي استان خوزستان را مورد توجه قرار داده است. هدف پژوهش بررسي ميزان برخورداري شهرستان هاي استان نسبت به همديگر، از طريق شاخص هاي انجام برنامه ريزي هاي يکپارچه بوده است. تحقيق از نوع کاربردي – کمي است و به روش تحليلي – توصيفي با استفاده از ...

ادامه مطلب »

تحليل تداوم کارکرد اقتصادي روستاهاي در معرض تخليه جمعيتي شهرستان قزوين

timthumb.php

چکیده: در طي 5 دهه گذشته عوامل متعددي باعث شده که تعداد قابل توجهي از روستاهاي کشور در معرض تخليه جمعيتي قرار گيرند. با توجه به گستردگي پديده تخليه جمعيت روستايي، ضروري است تاثير اين پديده بر استمرار کارکرد اقتصادي روستاها مشخص شود. در پژوهش حاضر که با روش توصيفي و تحليلي انجام گرفته تلاش شده به تبعيت از اصول ...

ادامه مطلب »

عمق يابي با استفاده از داده هاي ماهواره ارتفاع سنجي توپکس – پوزايدون، مطالعه موردي درياي عمان

timthumb.php

چکیده: استفاده از روش عمق يابي صوتي با کشتي با وجود حصول به دقت بالا، بسيار زمان بر، پرهزينه و در عمق هاي زياد حتي غيرعملي مي باشد. اين مساله باعث شده که در حال حاضر استفاده از روش صوتي صرفا محدود به مناطق ساحلي و تا عمق متوسط گردد. امروزه با توجه به اهميت و کاربرد نقشه هاي عمق ...

ادامه مطلب »

تحليلي بر فرايندهاي تحول فرم کالبدي بافت قديم شهر کاشان

timthumb.php

چکیده: بافت قديم شهر کاشان از نمونه بافت هاي قديمي با ارزشي است که به دليل مشکلاتي از جمله عدم دسترسي هاي مناسب، انحطاط اقتصادي، فرسودگي کالبدي، فرسودگي سازمان اجتماعي و… با تحولات کالبدي، اجتماعي و اقتصادي مواجه مي باشد و برخورد بي تفاوت با روند تحولات و فرايندهاي موجود موجب شده است که ساختار فضايي و کالبدي بافت دچار ...

ادامه مطلب »

تبيين و تحليل پخش فضايي الگوهاي جديد مسکن در روستا شهرها «مطالعه موردي روستا شهر درق»

timthumb.php

چکیده: مسکن به عنوان تبلور فضايي علايق و توانايي هاي خاص هر خانوار، در گذر زمان و در برخورد با شرايط اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، فرهنگي، مذهبي و محيطي الگوهاي متمايزي به خود گرفته است. توجه به اين موضوع در محيط يک روستا شهر که ساکنان آن از طرفي خواهان همگام شدن سريع با الگوهاي نوين در ساخت مسکن و از ...

ادامه مطلب »
theme