پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : The TQM Magazine 1998 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 39 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : The TQM Magazine 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری معلم،رضایت کلاس و وضوح نقش دانش آموزان

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 11 عنوان : رفتارشناسی در محیط های آموزشی منبع : Campuswide Information systems 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی احساس همدلی/همدردی در بچه ها

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : رفتار شناسی در محیط های آموزشی منبع : Teacher self-efficiacy and occupational 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی جو مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 30 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : The International Journal of Educational Management 2000 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به کیفیت در مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : Quality Assurance in Education 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 9 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : Quality Assurance in Education 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نقش دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 13 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع : International journal of Contemporary Hospitality Management 1999 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت اموری که برای دانش آموزان قابل تحسین است

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 31 عنوان : مدیریت آموزشگاهی منبع: International journal of social Economics 1999 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان تمایل آموزش دهنده به استفاده از الگوهای انطباقی در تدریس

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 8 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Adaptive use patterns of secondary school classroom environments 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme