دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

دانلود پرسشنامه بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دان...

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران

دانلود پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش در افزایش میزان مشارکت شهروندان از دیدگاه مدیران رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی ...

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه بررسی انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی

دانلود پرسشنامه بررسی انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 ...

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزشی عالی

دانلود پرسشنامه بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزشی عالی رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10...

ادامه مطلب