پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه عوامل بازدارنده فعالیت

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 12 عنوان : روانشناسی کار منبع : Strategic Management 2000 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 69 عنوان : کیفیت زندگی کاری منبع : A Dissertation 1995 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید    

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی کاری در سازمان

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 84 عنوان : کیفیت زندگی کاری منبع : A Dissertation 1995 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید    

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان توجه افراد به محیط زیست(اکولوژی)

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 9 عنوان : سبک زندگی منبع : Journal of Consumer Marketing 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید   

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نظر موافقان و مخالفان درباره برچسب های مواد غذایی

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 عنوان : سبک زندگی منبع : British Food Journal 2000 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید    

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی مزایا ، ریسک ها و همچنین اعتماد به روش های تغییر ژنتیکی مواد غذایی

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 8 عنوان : سبک زندگی منبع : British Food Journal 2005 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید   

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان توجه به سلامتی و محیط زیست

44

شته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 عنوان : سبک زندگی منبع : Journal of Consumer Marketing 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان توجه افراد به سلامتی خود

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 11 عنوان : سبک زندگی منبع : British Food Journal 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی استرس سبک زندگی

44

رشته: پرسشنامه گروه: روانشناسی سازمانی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 22 عنوان : سبک زندگی منبع : Industrial Management and Data Systems 2005 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme