رابطه بين سبكهاي يادگيري، سبكهاي شناختي و انتخاب رشته هاي تحصيلي در دانش آموزان پسر دبيرستاني

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید

چکیده:

در اين پژوهش رابطه بين سبکهاي يادگيري، سبکهاي شناختي و انتخاب رشته هاي تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني بررسي شد. 300 پسر سال دوم دبيرستانهاي تهران که رشته هاي رياضي، علوم تجربي و علوم انساني را به عنوان رشته تحصيلي انتخاب کرده بودند، نمونه اين بررسي را تشکيل دادند. از پرسشنامه سبکهاي يادگيري کلب (LSI) و آزمون شکلهاي گروهي نهفته ويتکين (GEFT) استفاده شد تا چهار سبک يادگيري (همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباقي) و دو سبک شناختي (وابسته به زمينه و مستقل از زمينه) در آزمودنيها اندازه گيري شود. نتايج نشان دادند که آزمودنيهاي برخوردار از سبک شناختي مستقل از زمينه، بيشتر رياضي و علوم تجربي را به عنوان رشته هاي تحصيلي انتخاب مي کنند. در حالي که آزمودنيهاي داراي سبک شناختي وابسته به زمينه بيشتر علوم انساني را به عنوان رشته تحصيلي بر مي گزيند. همچنين، آزمودنيهاي داراي سبک يادگيري همگرا و جذب کننده بيش از آزمودنيهايي که از سبکهاي واگرا و انطباقي بهره مي جويند به انتخاب رشته هاي رياضي و علوم تجربي مي پردازند. اما دانش آموزان داراي سبکهاي واگرا و انطباقي در مقايسه با گروه همگرا و جذب کننده بيشتر علوم انساني را بر مي گزينند.

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: Unknown)

 5463

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme