بررسي رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسي نقش پيش بيني كننده مولفه هاي هوشي گاردنر در انتخاب رشته تحصيلي دانش‌ آموزان و نتاسب متناظر هر يك از مولفه هاي فوق با محتواي رشته هاي مختلف تحصيلي مي پردازد، علاوه بر اين موفقيت تحصيلي دانش آموزان هر رشته بر حسب ميزان همبستگي بين نمرات پيشرفت تحصيلي و ملاكهاي هشتگانه هوش مورد توجه قرار مي گيرد. براي اجراي اين پژوهش 120 نفر از دانش آموزان دختر مشغول تحصيل در مقطع دوم يكي از دبيرستان هاي منطقه 3 آموزش و پرورش تهران با روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و با ميانگين سني 15 سال انتخاب و با توجه به هدف و فرضيات ارايه شده، مورد بررسي قرار گرفتند. تمامي آزمودنيها پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر را تكميل كردند و معدل آنها به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي مظور شد. نتايج بدست  آمده با استفاده از روش تحليل واريانس يكراهه و آزمونهاي تعقيبي مربوطه و نيز تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که اولا دانش آموزان گروه رياضي در مقايسه با دانش آموزان گروههاي هنر و علوم انساني از هوش منطقي – رياضي بالاتري برخوردار بودند(P<0.05) و اين تفاوت در مقايسه با گروه علوم تجربي مشاهده نشد. ثانيا ميزان هوش ديداري – فضايي در نزد دانش آموزان گروه هنر بيشتر از ساير گروهها بود (P<0.05) و ثالثا از لحاظ هوش كلامي – زباني دانش آموزان گروه رياضي در مقايسه با گروه هنر برتري نشان دادند (P<0.05) يافته هاي پژوهش حاضر نشان دهنده ميزان قابل توجهي از ارتباط ميان برخي مقوله هاي هوشي،‌ انتخاب رشته تحصيلي و موفقيت تحصيلي دانش آموزان است.

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: Unknown)

5463

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme