مقايسه هوش كلامي و غيركلامي دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس با دانش آموزان عادي

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

چکیده:

مقاله حاضر نتايج بخشي از پژوهشي است که با هدف مقايسه هوش کلامي و غيرکلامي دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس با دانش آموزان عادي پايه سوم ابتدايي منطقه 10 شهر تهران انجام شده است. بدين منظور طي چند مرحله 30 دانش آموز نارسا خوان – نادرست نويس و 30 دانش آموز عادي که از نظر سن، جنس، پايه تحصيلي، دامنه هوشي، مشکلات عاطفي – رفتاري و آسيبهاي حسي (بينايي و شنوايي) همگن بودند انتخاب گرديدند. ابزارهاي تحقيق شامل برگه اطلاعات فردي و علايم و نشانه هاي نارساخواني – نادرست نويسي، پرسشنامه راتر، آزمون ماتريسهاي رنگي ريون، آزمونهاي خواندن و نوشتن و مقياس هوش وکسلر براي کودکان بود. براي تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از روش t براي گروههاي مستقل و همبسته استفاده شد. يافته ها نشان مي دهند که هوش کلامي دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس کمتر از هوش کلامي دانش آموزان عادي است (P<0.0001)، برعکس هوش غيرکلامي دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس بيشتر از هوش غيرکلامي دانش آموزان عادي مي باشد (P<0.05). همچنين هوش کلامي دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس به مراتب کمتر از هوش غيرکلامي آنها مي باشد(P<0.0001)، در حاليکه بين هوش کلامي و غيرکلامي دانش آموزان عادي تفاوت معناداري وجود ندارد. با توجه به اينکه هوش غيرکلامي در دانش آموزان نارساخوان – نادرست نويس بيشتر از هوش کلامي آنها مي باشد، لازم است از مهارتهاي غيرکلامي و عملي آنها در جهت جبران کمبودهاي آنان بهره بگيريم.

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: Unknown)

5463

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme