نگاهی جامع بر آموزش حسابداری دولتی

عنوان انگلیسی

عنوان انگلیسی

 An historical perspective on governmental accounting education ☆

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 چکیده
مقدمه
تاثیرات اولیه بر شغل من
روند آموزش حسابداری دولتی
روند ادامه¬دار کمبود مدرسان حسابداری دولتی واجد شرایط
اثر تکنولوژی
همپای تغییرات حرکت کردن: چالشی برای مدرسان حسابداری دولتی
تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری دولتی در سال ۱۹۸۴
تاثیر راهنمایی های GASB
مدرسان حسابداری دولتی که به صورت شاخصی بر سیاست های حسابداری و حسابرسی تاثیر گذاشته اند
چه چیز پیش روی دانشگاهیان حسابداری دولتی است؟
آموزش حسابداری دولتی

ترجمه چکیده

ترجمه چکیده

 این مقاله نگاه جامع یکی از مدرسان ارشد حسابداری دولتی بر چگونگی تغییر آموزش حسابداری دولتی طی ۳۰ و پنجسال گذشته و انتظاراتی که می¬توان برای آینده داشت را ارائه می¬دهد. من که حرفه آکادمیک خود را در دهه¬ی ۱۹۷۰، یعنی دوران آشفتگی¬ها و مباحثات درباره اوضاع ناکارآمد حسابداری دولتی، آغاز کرده¬ام به این که جریانات این دوره چگونه بر تصمیم شخصی من برای تخصص پیدا کردن در آموزش حسابداری دولتی تاثیر گذاشت و چگونه این اتفاقات به پیشرفت¬های برجسته در استانداردها، تمرینات و آموزش حسابداری دولتی منجر شد، می¬نگرم. درمورد روندهای کلیدی در آموزش حسابداری دولتی و تغییرات عمده در راهنمایی¬های عملی در طول سال¬ها که دانشکده¬ها و نویسندگان کتاب¬ها را در باب همپای تغییرات بودن به چالش کشیده است در ادامه بحث می¬شود. این مقاله بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی که همکاری¬¬های قابل توجهی در رابطه با حسابداری دولتی و سیاست¬های حسابرسی ارائه کرده¬اند را معرفی می¬کنند و مدرسان معاصر را برای یافتن راه¬هایی برای شرکت کردن در فرآیند سیاست¬گذاری تشویق می¬کند

ترجمه مقدمه

ترجمه مقدمه

 ویراستاران این نسخه خاص از من خواستند که براساس فعالیت طولانی آکادمیک خود به عنوان معلم، محقق، نویسنده کتاب و عضو فعال در فرآیند سیاست¬گذاری حسابداری دولتی، ۱ چشم¬انداز تاریخی از آموزش حسابداری دولتی ارائه ۱۰. در راستای توصیه آنها، من تاثیرات اولیه بر شغلم که مرا به سمت متخصص شدن در حسابداری دولتی سوق داد، روندهای غالبی که در آموزش حسابداری دولتی مشاهده کرده¬ام، فشارهای عمده¬ای که برای همگام بودن با تغییرات سریع در راهنمایی¬های کاربردی بر نویسندگان و مدرسان هست، سیاست¬های عمده ارائه شده توسط مدرسان حسابداری دولتی و چشم¬انداز آینده را مورد بحث قرار می¬

مقدمه انگلیسی

مقدمه انگلیسی

 The editors of this special edition asked me to provide an historical perspective on governmental accounting education, presumably based on my long academic career as a governmental accounting teacher, researcher, textbook author, and frequent participant in the policy-making process. Following their recommendations, I discuss early influences on my career that led me to specialize in governmental accounting, the predominant trends that I have observed in governmental accounting education, the major pressures on textbook authors and instructors in staying abreast of rapid change in practice guidance, the major policy contributions made by governmental accounting educators, and the outlook for the future.

منبع

منبع

 Journal : Journal of Accounting Education, Volume 31, Issue 3, September 2013, Pages 244–251
Publisher : Science Direct (Elsevier)

212

فایل مقاله : 7 صفحه PDF

فایل ترجمه : 17 صفحه WORD

سال انتشار : 2013

جهت خرید فایل مقاله و ترجمه فارسی آن بر روی دکمه زیر کلیک نمایید:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme