پرسشنامه مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

رشته: پرسشنامه
گروه: مدیریت آموزشی
نوع: دانشگاهی

تعداد 29 سوال مدیریت آموزشی رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل در پسران و دختران دانشجو

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مطالب مرتبط

theme