بانک پرسشنامه

دانلود پرسشنامه گزینش

دانلود پرسشنامه استاندارد

دانلود پرسشنامه گزینش

پرسشنامه گزینش کارکنان دارای ۲۵ سوال و هدف از آن  بررسی میزان اثربخشی فرآیند گزینش کارکنان در سازمان می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

گزینش مناسب برای حرفه های موجود به ویژه در کشورهای رو به رشد از نظر کارآمدی،میزان بهره وری و پیشرفت هدفهای سازمانی اهمیت ویژه ای دارد.هنگامی که درخواست کنندگان یک شغل کمابیش دارای مهارت های یکسانی هستند ،کارفرما تمایل دارد فردی را برگزیند که بهترین بهره دهی را در اینده داشته باشد.

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (بله،۱؛ تا حدودی،۲؛ نه خیر،۳؛) می­باشد ( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل )  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است .

لطفا جهت خرید و دانلود پرسشنامه بر روی گزینه زیر کلیک کنید

برای دانلود پرسشنامه های بیشتر در این حوزه روی لینک زیر کلیک کنید
ورود به بانک پرسشنامه ها