پاورپوینت درس اختلالات یادگیری ◄ 189 اسلاید

فهرست مطالب پاورپوینت:
دیدگاههای مختلف در تبیین اختلالات یادگیری
تعاریف ناتوانی یادگیری
فراوانی کودکان ناتوان در یادگیری
توزیع گروه سنی دانش آموزان با نشانگان اختلال در یادگیری
جنسیت و ناتوانی در یادگیری
اختلالات یاد گیری از دیدگاه پردازش اطلاعات
ناتوانی در مرحله درون داد
نا تواناییهای ادراکی _  دیداری
نا تواناییهای ادراکی _  شنیداری
اختلالهای حسی یکپارچگی
مشکلات ادراکی _اجتماعی
ویژگیهای کودکان و نوجوانان با نشانگان اختلال در یادگیری
مشکلات مربوط به کم توجهی و فزون کنشی
ویژگیهای کودکان و دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه
ضرورت آشنایی با ویژگیهای حسی – شناختی دانش آموزان در کلاسهای عادی
شناسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری توسط معلم
ارزیابی مقدماتی معلم کلاس عادی از امکان حضور دانش آموزان ناتوان در یاد گیری
کمک معلم به دانش آموزان ناتوان در یادگیری کلاسهای عادی
برنامه های ویژه آموزشی برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری
یادگیری تعاونی یا مشارکت گروهی در یادگیری
اولیا و مربیان و توجه به فرایند یادگیری
تقویت اعتماد به نفس در کودکان و پیشرفت تحصیلی
اختلالات یاد گیری از دیدگاه پردازش اطلاعات
فرایند دیدگاه پردازش اطلاعات
ویژگیهای کودکان و نوجوانان با نشا نگان اختلال در یادگیری
نکات مورد توجه در شنانسایی دانش آموزان ناتوان در یادگیری توسط معلم
برنامه های ویژه آموزشی برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری
یادگیری تعاونی یا مشارکت گروهی در یادگیری
اولیا و مربیان و توجه به فرایند یادگیری

لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

.

theme