بانک پرسشنامه, پرسشنامه ارزيابي عملکرد

پرسشنامه وفاداری مشتری

دانلود پرسشنامه استاندارد

توضيحات:

پرسشنامه ارزيابي ميزان وفاداری مشتری در حوزه بازاريابی مي باشد. پرسشنامه سنجش وفاداری مشتریان براساس پانزده پرسش با طیف لیکرت تهیه شده است. وفاداری مشتریان در این پرسشنامه دارای ابعاد مختلف نیست و به عنوان یک سازه اصلی مورد سنجش قرار گرفته است.

این پرسشنامه فاقد بعد است. پرسشنامه های وفاداری زیر در بازار موجود است:

پرسشنامه دارای ابعاد رفتاری و نگرشی از زیتامل

پرسشنامه چهار بعدی وفاداری الیور

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”red” size=”small” icon=”none” text=”انجام مقاله علمی پژوهشی و ISI در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?p=796″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”orange” size=”small” icon=”none” text=”دریافت سایر مقالات در این زمینه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=297″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”blue” size=”small” icon=”none” text=”انجام پایان نامه در این حوزه” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

[aio_button align=”none” animation=”none” color=”pink” size=”small” icon=”none” text=”انجام پروپوزال در این حوزه” target=”_blank” relationship=”dofollow” url=”http://payannameha.ir/?page_id=3206″]

 

 

دیدگاهتان را بنویسید