تاثير آموزش خودآموزي كلامي بر كاهش نشانه هاي برانگيختگي در كودكان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید

چکیده:

به منظـور بررسي تاثير آموزش خودآموزي كلامي بر كاهش نشانه هـاي بـرانگيختگي دانش آمـوزان داراي اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي (ADHD)، 30 پسـر كلاس سوم و چهارم ابتدايي مبتلا به ADHD، بر مبناي فهرست نشانه مرضي كودك (گدو و اسپرافكين، 1999) و مصاحبه بـاليني منطبق بر ملاكهـاي تشخـيصي ADHD در DSM-IV-TR (2000)انتخاب و بر مبناي سن، پايه تحصيلي و هوش (آزمون هوش ريون) همتا شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمايشي در 8 جلسه يكساعته برنامه آموزشي خودآموزي کلامي را دريافت كردند. نتايج تحليل كوواريانس نشان دادند که بين به كارگيري خودآموزي كلامي و كاهش نشانه هاي برانگيختگي رابطه معناداري (P<0.01) وجود دارد. در مجموع، مداخله آموزشي خودآموزي کلامي موجب كاهش نشانه هاي برانگيختگي در دانش آموزان مبتلا به ADHD شد.

دانلود این فایل (نوع فایل:pdf, اندازه فایل: Unknown)

5463

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را ثبت کنید

theme