مقالات GIS

به کارگيري روش منطق فازي در تلفيق داده هاي انديس سرب و روي محدوده اکتشافي چيچکلو (خاورتکاب) به منظور تعيين نقاط پتانسيل دار در محيط GIS

مقالات GIS

چکیده:  کانسار سرب و روي چيچکلو يکي از مناطق پتانسيل دار است که در محدوده کمربند سرب و روي پهنه تکاب و در 25 کيلومتري شمال باختر معدن انگوران قرار گرفته است. کانسار يادشده در طي چندين دهه گذشته به دفعات مورد مطالعات پي جويي و اکتشاف در مقياس هاي مختلف قرار گرفته و آخرين فعاليت هاي اکتشافي، برداشت هاي ...

ادامه مطلب »

تعيين معيارهاي موثر بر مكان يابي شبكه ها و زيرساختهاي برون شهري صنعت گاز با رويكرد GIS با تاكيد بر مكانيابي جايگاه هاي سوخت CNG استان قم

مقالات GIS

چکیده:  دست يابي به تعادل در توزيع فضايي منابع و خدمات رساني در سطح شهرها، يكي از اهداف اصلي دولت ها مي باشد. يعني توزيع متعادل خدمات مستلزم تعيين مكاني منابع و تسهيلات بايد به گونه اي باشد كه همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسي پيدا كنند. از سوي ديگر، آمايش سرزمين با توجه به اهداف آن ...

ادامه مطلب »

مدل سازي توان اكولوژيك سرزمين از منظر كاربري هاي كشاورزي و مرتع داري با استفاده از روش Fuzzy AHP در محيط GIS، (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)

مقالات GIS

چکیده:   بهره برداري بهينه و اصولي از منابع طبيعي سرزمين و ساماندهي كاربري اراضي بر اساس توان اكولوژيكي آن، نقش مهمي در مديريت محيط و جلوگيري از تخريب محيط زيست در راستاي توسعه پايدار دارد. شهرستان مرودشت يك منطقه مهاجرپذير است كه نتيجه آن افزايش جمعيت و تغيير كاربري ها مي باشد. با توجه به ويژگي هاي اقليمي و طبيعي ...

ادامه مطلب »

مسيريابي گردشگران در بافت هاي تاريخي با رويکرد حفاظت و احياي اين بافت ها با استفاده از GIS (نمونه موردي: سنندج)

مقالات GIS

چکیده:  سنندج مرکز استان کردستان با دارا بودن بافت قديمي در هسته و بخش مرکزي شهر همراه با کوچه هاي پيچ در پيچ و فشرده که بنابر مقياس انساني کالبدي در گذر زمان به وجود آمده اند، الگويي از معماري سنتي را به نمايش مي گذارند و در عين حال به لحاظ ارزشهاي خاص تاريخي و دارا بودن ويژگي هاي ...

ادامه مطلب »

پهنه بندي خطر خشكسالي مناطق خشك با استفاده از روش هاي دانش مبنا در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه شيطور، يزد)

مقالات GIS

چکیده:  لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. نویسندگان متكان علي اكبر ، درويش زاده روشنك حسيني اصل امين ، ابراهيمي خوسفي محسن ابراهيمي خوسفي زهره

ادامه مطلب »

تعيين شماره منحني رواناب در دو اقليم خشک و مرطوب ايران به کمک RS و GIS (مطالعه موردي: حوضه هاي آبريز منصورآباد و ناورود)

مقالات GIS

چکیده:  استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور به منظور تخمين رواناب حوضه آبريز در سال هاي اخير افزايش يافته است. اين پژوهش به منظور مشخص نمودن وضعيت هيدرولوژيکي و رواناب دو حوضه آبريز با دو اقليم متفاوت (خشک و مرطوب) در کشور انجام شد. در اين تحقيق، نقشه شماره منحني رواناب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ...

ادامه مطلب »

ساخت مدل منطقه اي خطر ريزش سنگ در طول جاده هاي کوهستاني با استفاده از شاخص هم پوشاني و GIS (مطالعه موردي: کردستان، گردنه صلوات آباد)

مقالات GIS

چکیده:  هدف از انجام اين تحقيق تهيه نقشه پهنه بندي خطر ريزش سنگ با استفاده از روش شاخص هم پوشاني مي باشد. ابتدا با استفاده از بررسي هاي ميداني، مصاحبه محلي و مرور مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور، هشت عامل موثر در 34 دامنه حساس و مستعد به ريزش سنگ در گردنه صلوات آباد واقع در ...

ادامه مطلب »

پهنه بندي حوضه آبخيز شاهرود – بسطام از نظر تغذيه مصنوعي آبخوان هاي زيرزميني با استفاده از روش تخصيص خطي و تکنيک GIS

مقالات GIS

چکیده:  منابع آب زيرزميني بعد از يخچال ها و پهنه هاي يخي، بزرگ ترين ذخيره آب شيرين زمين را تشکيل مي دهند و يکي از منابع مهم تامين آب شيرين مورد نياز انسان هستند. امروزه افزايش جمعيت و به طبع آن بهره برداري بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني مساله کمبود آب را به وجود آورده است. در حالي ...

ادامه مطلب »

سطح بندي توسعه اقتصادي – اجتماعي شهرستان هاي استان آذربايجان غربي با استفاده از تحليل هاي مکاني و قواعد تصميم گيري GIS

مقالات GIS

چکیده:  سطح زندگي انسان با رشد و پيشرفت علم و دانش بشري همواره در حال پيشرفت بوده است، اما اين رشد و توسعه در تمام مناطق و سکونتگاه هاي انساني يکسان نبوده و در نتيجه آن جوامع مختلفي با سطح توسعه اجتماعي – اقتصادي متفاوت ايجاد شده است که در سطح ملي استان هاي توسعه يافته و در حال توسعه ...

ادامه مطلب »
theme