پاورپوینت جغرافیا

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه اول) ◄ 127 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: تعریف ،ضرورت ، مراحل ، مشکلات و تاریخچه و انواع طبقه بندی های اقلیمی مبانی و اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن نحوه ی کاربرد علائم اختصاری در این طبقه بندی علائم اختصاری و معنای آب و هوایی آن ها خصایص دمایی و انواع اقلیمی هر یک از گروه های آب و هوایی کوپن اقالیم گروه A اقالیم ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه دوم) ◄ 142 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن اقالیم گرم و مرطوب اقالیم خشک (B) اقالیم معتدل و مرطوب (C) اقالیم سرد و مرطوب (D) اقالیم قطبی (E) اقالیم ارتفاعات       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آب وهوای کره ی زمین (نسخه سوم) ◄ 145 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مبانی طبقه بندی اقلیمی طبقه بندی اقلیمی کوپن اقالیم گرم و مرطوب اقالیم خشک (B) اقالیم معتدل و مرطوب (C) اقالیم سرد و مرطوب (D) اقالیم قطبی (E) اقالیم ارتفاعات       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ◄ 136 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: مسائل وضرورت برنامه ریزی روستایی ارتباط میان شهروروستا توسعه وانواع آن توسعۀروستایی شاخص های توسعه روستایی دربرنامه ریزی مفاهیم وتعاریف برنامه ریزی روستایی تئوریهای عام رشدوتوسعه مسائل جمعیتی وتوسعه روستایی کشاورزی واقتصاد ملی تمرکززدایی وبرنامه ریزی توسعه روستایی نظام مراکروستایی وبرنامه ریزی فضایی(آمایش) تهیۀ طرحهای روستایی مبتنی برسلسله مراتب چهارچوب مکانی برای برنامه ریزی چندسطحی     ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ◄ 230 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :آشنایی با تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی فصل دوم : آشنایی با مفاهیم اصلی ناحیه و منطقه فصل سوم : آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی ناحیه ای فصل چهارم : سابقه و ضرورت برنامه ریزی در ایران و جهان فصل پنجم : اصول کلی روشها و تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای فصل ششم ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اقتصاد روستایی ◄ 172 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: 1) بررسی آماری پیشه کشاورزی وغیرکشاورزی درروستا 2)تجزیه وتحلیل پیشه کشاورزی وصنایع وابسته به کشاورزی 3) شناسایی امکانات منابع طبیعی و ارائه مدلهای اقتصادی در راستای استفاده ازاین منابع ومنابع انسانی موجود در روستا 4) مطالعه هزینه رشته های تولیدی 5) تجزیه و تحلیل رابطه نهایی داده ها وستاده ها 6) طرح ریزی زراعی 7) تنظیم بودجه ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس اقتصاد کوچ نشینان ایران ◄ 195 اسلاید

Button11سسز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول)کلیاتی درباره موقع و مشخصات طبیعی ایران در ارتباط با کوچ و اقتصاد کوچ نشینی فصل دوم) معرفی اجمالی کوچ نشینان ایران و پراکندگی جغرافیایی آنها فصل سوم) تعاریف ، مفاهیم و روش مطالعه اقتصاد کوچ نشینی فصل چهارم)مرتع ونقش اقتصادی آن در میان کوچ نشینان فصل پنجم)دامداری ودامپروری ونقش اقتصادی آن       لطفا ...

ادامه مطلب »
theme