پاورپوینت آمار

پاورپوینت درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی ◄ 171 اسلاید

سیزسیز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول. کلیات فصل دوم. جایگاه ترویج در توسعه کشاورزی فصل سوم. رهیافت‌های گوناگون ترویج کشاورزی فصل چهارم. آشنایی با روشهای آموزش ترویجی فصل پنجم. سازمان و مدیریت منابع انسانی در ترویج کشاورزی فصل ششم. طراحی، ارزشیابی و نظارت برنامه‌های ترویج کشاورزی فصل هفتم. فنون نیازسنجی آموزشی و شناخت جامعه روستایی فصل هشتم. آموزش‌های ترویجی برای زنان ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی ◄ 219 اسلاید

سیزسیز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول:  پرسش آغازین فصل دوم: مطالعات اکتشافی (مطالعات مقدماتی) فصل سوم: طرح نظری مسئله تحقیق فصل چهارم: فرآیند مدلسازی و شناخت عناصر آن فصل پنجم: جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ( مشاهده ) فصل ششم: روش‌شناسی فصل هفتم: نتیجه‌گیری       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس زراعت عمومی ◄ 278 اسلاید

سیزسیز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم: گروه‌بندی گیاهان زراعی فصل سوم: اندامهای گیاه (شکل، ساختمان، وظایف) فصل چهار: عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان فصل پنجم: آماده سازی بستر بذر فصل ششم: بذر در زراعت فصل هفتم: عملیات کاشت فصل هشتم: عملیات داشت فصل نهم: عملیات برداشت محصول فصل دهم: آیش و تناوب زراعی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس مدیریت واحدهای زراعی و دامی ◄ 336 اسلاید

سیزسیز

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مدیریت فصل دوم: تابع تولید فصل سوم: نهاده‌ها در بخش کشاورزی و استفاده بهینه از آنها فصل چهارم: توابع تولید فصل پنجم: اصل عملکرد نامتناسب یا قانون میچرلیخ فصل ششم: هزینه‌های مالک فصل هفتم: ریسک ـ عدم اطمینان و احتمال فصل هشتم: منابع مزرعه فصل نهم: طرح کلی مزرعه فصل دهم: تشخیص مسائل و مشکلات ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس مفاهیم و روش های آماری ◄ 335 اسلاید

Buttonیزرسرریسر

فهرست مطالب پاورپوینت: 1 ـ مطالعه توصیفی داده ها 2 ـ مبادی احتمال 3 ـ متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال 4 ـ توزیع های متغیرهای تصادفی گسسته 5 ـ توزیع نرمال و نمونه های تصادفی       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آمار و احتمال مهندسی ◄ 291 اسلاید

Buttonیزرسرریسر

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل 1 : آمار توصیفی وارائه داده ها فصل 2 :  احتمال فصل 3 : متغیر های تصادفی و توزیع آنها فصل 4 :  معرفی چند توزیع احتمال گسسته فصل 5 : معرفی چند توزیع احتمال پیوسته فصل 6 : استنباط آماری فصل 7 : رگرسیون       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ◄ 342 اسلاید

Buttonیزرسرریسر

فهرست مطالب پاورپوینت: کلیات مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی شده طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات آماری توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده مبادی احتمال توابع احتمال گسسته توابع احتمال پیوسته توزیع نرمال نظریه تصمیم       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس ترمودینامیک آماری ◄ 240 اسلاید

Buttonیزرسرریسر

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مقدمه و یادآوری فصل دوم: مجموعه بندادی (کانونی) فصل سوم: سایر مجموعه ها و افت وخیزها فصل چهارم: آمار بولتسمان، فرمی – دیراک و بوز اینشتاین فصل پنجم: گاز ایده ال تک اتمی فصل ششم: گاز دواتمی ایده ال فصل هفتم: مکانیک آماری کلاسیک فصل هشتم: گاز چند اتمی ایده ال فصل نهم: تعادل شیمیایی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس روش های نمونه گیری 1 (نسخه اول) ◄ 367 اسلاید

Buttonیزرسرریسر

فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مقدمات و مفاهیم اساسی فصل دوم : نمونه گیری تصادفی ساده فصل سوم : نمونه گیری با طبقه بندی فصل چهارم : نمونه گیری با احتمال متغیر       لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »
theme