پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه بررسی میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع در تدارکات آموزشی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 32 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : The TQM Magazine 2001 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر حفظ مشتریان خدمات آموزشی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 9 عنوان : اثربخش آموزش و یادگیری منبع : Industrial and Commercial training 2010 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان مناسب بودن محتوی واحد درسی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 8 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Campuswide Information systems 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره یادگیری مبتنی بر وب

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 8 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع: Compuswide Informatio systems 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 12 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع: Journal of Small Business and Enterprise Development 2007   لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی موانع وتسهیل کننده های انتقال یادگیری در سازمان

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 43 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Support for Management Learning لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Campuswide Information Systems 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 16 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Journal of small Business and Enterprise Development 2007 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 21 عنوان : اثربخشی آموزش و یادگیری منبع : Journal of small business and Enterprise Development 2007 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان توسعه سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 35 عنوان : مدیریت تغییر منبع : Journal of Managerial Pysychology 2000 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme