پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: بر اساس تعریف کان (۱۹۹۰)، تعلق خاطر کاری وضعیتی روان‌شناختی است که در آن فرد، خود را مطیع و تحت امر نقش کاری‌اش در سازمان درمی‌آورد. وی تعلق خاطر کاری را استفاده از تمام وجود خویش در ایفای نقش‌های کاری می‌داند. در پژوهش حاضر، تعلق خاطر کاری یعنی افراد در ایفای نقش کاری خود، تمام ابعاد فیزیکی، شناختی و ...

ادامه مطلب »

پرسشنامه ترک خدمت

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: پرسشنامه استاندارد علل ترک خدمت کارکنان (Turnover) به همراه پرسشنامه نیت ترک خدمت کارکنان بین علل ترک خدمت و تمایل ترک خدمت تفاوت وجود دارد بنابراین دو پرسشنامه جداگانه تهیه شده است. پرسشنامه ها منبع دارد و ابعاد آن نیز مشخص است.      

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر بیکاری

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: پرسشنامه تاثیر اتوماسیون شغلی بر بیکاری و تعدیل نیروی انسانی یک پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (روایی سازه) بررسی شده است. بار عاملی استاندارد محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از 0/3 است.      

ادامه مطلب »

پرسشنامه بهسازی نیروی انسانی

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: این پرسشنامه جهت سنجش میزان موفقیت سازمان در بهسازی نیروی انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاسخنامه طیف لیکرت پنج درجه است و برای سازمان‌های مختلف قابل استفاده است. انگیزش، رضایت شغلی، خلاقیت، گرایش به آموزش، مسئولیت پذیری،  دستکاری آمار، رقابت ناسالم و ترک خدمت به عنوان ابعاد بهسازی نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.    

ادامه مطلب »

پرسشنامه انگیزش مزلو

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: رسشنامه انگیزش شغلی مزلو تعداد پرسش: 14 پرسش ابعاد پرسشنامه: انگیزش، امنیت، تعلق اجتماعی، احترام، احساس استقلال، خودشکوفایی روایی و پایایی: دارد    

ادامه مطلب »

پرسشنامه اعتماد سازمانی

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی دارای روایی و پایی همراه با مقاله منبع پراسرت کاناواتانچی و یونگجین یو ابعاد: اعتماد شناختی، اعتماد پیامدی و تمایل به اعتماد    

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات سازماني و تعارض سازماني

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: پرسشنامه ارتباطات سازماني و تاثير آن برتعارض سازماني که شامل4 بعد در زمينه سنجش تاثير مهارتهاي ارتباطي بر تعارض، سنجش تاثير موانع ارتباطي بر تعارض، سنجش تاثير نوع ارتباطات بر تعارض سنجش، تاثير سبک ارتباطي بر تعارض مي باشد و همچنين داراي روايي و پايايي مي باشد.      

ادامه مطلب »

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد

دانــلـود پرسشنامه مدیریت

توضیحات: پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي تحت عنوان ارتباط بين سنجش اثربخشي ارزيابي عملکرد تهيه شده و هدف آن کمک به بهبود اثربخشي مديريت عملکرد سازمان مي باشد. در این پرسشنامه تاثیر ارزیابی عملکرد بر ابعاد بهسازی نیروی انسانی سازمان بررسی شده است.

ادامه مطلب »
theme