پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : Education Training 2009 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 7 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : Library Review 2007 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی کیفیت در آموزش عالی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 30 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : Quality Assurance in Education 1995 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 20 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع: International Journal of Quality and Reliability Management 1999 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزشی عالی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : International Journal of Quality and Reliability Management 1999 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کلی مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 13 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : International Journal OF Quality & Reliability Mangement 1996 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : مدیریت آموزش منبع : Education Training 2005 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان هدفمند بودن دانشجویان در تحصیلات خود

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 21 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : Cross Cultural Management : An International journal 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه تصویر دانشگاه

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 15 عنوان : مدیریت آموزشی منبع : Corporate Communication: An International Journal 2003 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره دانشگاه مجازی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مدیریت آموزشی نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 10 عنوان : مدیریت آموزش عالی منبع : Campus- wide Information Systems 2002 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme