پرسشنامه مدیریت

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل اثر گذار بر اثر بخشی مدیریت ارشد

44

نام: پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل اثر گذار بر اثر بخشی مدیریت ارشد رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 11 عنوان : شایستگی ها و مهارت های مدیریت منبع : The International Journal of Public Sector Management 1995 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 14 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : The TQM Magazine 2002 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید    

ادامه مطلب »

پرسشنامه تعیین میزان اهمیت معیارهای موفقیت سازمان

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 15 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : Work study 1997 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید      

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی سلامت کسب و کار سازمان

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 24 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : Analyzing your business 2007 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید   

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزیابی ظرفیت های سازمانی می باشد

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 22 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : Baltic journal of management 2010 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید   

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی میزان گرایش سازمان به برخورداری از استراتژی ارزیابی سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 15 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : Journal of managerial Psychology 2001 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید   

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی فعالیت های انجام شده توسط سازمان هایی در کلاس جهانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 9 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : International journal of Quality & Reliability Management 2007 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی ابعاد توانمند سازی سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 23 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : Personnel review 2003 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی انواع استراتژی های روابط بین سازمانی که توسط سازمان ها استفاده می شود

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 17 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : The leadership and organization development journal 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

44

رشته: پرسشنامه گروه: مبانی سازمان و مدیریت نوع: دانشگاهی تعداد سوالات 23 عنوان : بهره وری و اثربخشی سازمان منبع : The leadership and organization development journal 2006 لطفا جهت خرید و دانلود مقاله بر روی گزینه زیر کلیک کنید  

ادامه مطلب »
theme