مقالات روانشناسی

نقش ارزش هاي فرهنگي در ترجيح هاي سن ازدواج و تفاوت سني زوجين

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش ارزش هاي فرهنگي ازدواج در ترجيح هاي سن ازدواج و تفاوت سني زوجين اجرا شد. تعداد 344 دانشجو (153 مرد، 191 زن) به شيوه نمونه برداري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب و با استفاده از زمينه ياب ارزش هاي ...

ادامه مطلب »

اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر كنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري دانش آموزان

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي با شيوه شناختي رفتاري بر کنش وري سازشي و اختلال هاي هيجاني رفتاري دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پيگيري دوماهه بود. جامعه آماري پژوهش را ...

ادامه مطلب »

تنيدگي شغلي، راهبردهاي مقابله اي و فشارها: الگوي تغييرناپذيري جنسي

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: مطالعه حاضر با هدف آزمون تغييرناپذيري جنسي روابط ساختاري بين عوامل تنيدگي زاي نقش شغلي و فشار شخصي با ميانجيگري مقابله شخصي در بين گروهي از اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شد. تعداد 285 عضو هيات علمي (150 مرد، 135 زن) به نسخه تجديد نظر شده سياهه ...

ادامه مطلب »

نقش خودنظم دهي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: دراين پژوهش نقش پيش بيني کنندگي خودنظم دهي در سازگاري اجتماعي دانش آموزان دوره دبيرستان در يک نمونه تصادفي متشکل از 224 دانش آموز پسر شهر تهران با پرسشنامه هاي خودنظم دهي (ميلر و براون، 1991)، سازگاري اجتماعي کاليفرنيا (تورپ، کلارک و تيگز، 1953) و شاخص سازگاري اجتماعي کاول ...

ادامه مطلب »

اثربخشي هنر درماني گروهي بيانگر بر خودكارآمدي تعاملي كودكان آسيب ديده از سرپرستي

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: در اين پژوهش اثربخشي هنردرمانگري گروهي بيانگر بر خودکارآمدي تعاملي کودکان آسيب ديده از سرپرستي بررسي شد. اين پژوهش يک طرح شبه آزمايشي به صورت پيش آزمون پس آزمون با گروه گواه و انتخاب تصادفي بود. نمونه اين پژوهش 28 نفر از کودکان مقيم در مراکز شبه خانواده در ...

ادامه مطلب »

پيش بيني ابعاد خودآگاهي بر مبناي رگه هاي شخصيت دانش آموزان تيزهوش

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: هدف پژوهش حاضر، پيش بيني ابعاد خودآگاهي بر مبناي رگه هاي شخصيتي در دانش آموزان تيزهوش بود. شرکت کنندگان مشتمل بر 239 دانش آموز تيزهوش (120 دختر، 119 پسر) در مقطع دبيرستان شهرستان شيراز بودند که به شيوه هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل ...

ادامه مطلب »

ارتقاي كيفيت دلبستگي شيرخوار توسط ارتقاي آگاهي بين ذهني مادر

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: مطالعه حاضر بر شناخت اثربخشي بسته آموزشي افزايش آگاهي بين ذهني مادران داراي شيرخوار 7-6 ماهه بر ارتقاي کيفيت دلبستگي شيرخوار در پايان سال نخست زندگي شيرخوار متمرکز شد. کيفيت دلبستگي شيرخوار توسط طبقه هاي Q دلبستگي (واترز، 1995) مورد سنجش قرار گرفت. 20 مادر دلبسته ناايمن از طريق مصاحبه رابطه ...

ادامه مطلب »

ارزش هاي انساني دانشجويان ايراني: دور دوم (پس از يك دهه)

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: يک دهه پيش، در بررسي ساختار و محتواي ارزش هاي دانشجويان (دلخموش، 1384)، مواردي از انحراف از الگوي نظري (ارزش هاي بنيادي انساني؛ شوارتز، 1992، 2006) مشاهده شد. مطالعه حاضر، تغيير در ساختار ارزش هاي دانشجويان، در نزديک شدن به الگوي نظري را برحسب تاثيرهاي علي شرايط اجتماعي سياسي ...

ادامه مطلب »

اثربخشي آموزش مديريت والدين بر بهبود نشانگان اختلال نارسايي توجه فزون كنشي در كودكان

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي آموزش مديريت والدين بر بهبود نشانگان اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي کودکان انجام شد. براساس يک طرح شبه تجربي، 56 کودک (42 پسر، 14دختر) 5 تا 13 ساله از کلينيک هاي فوق تخصصي روان پزشکي کودک و نوجوان در شهر تبريز انتخاب شدند ...

ادامه مطلب »

حمايت اجتماعي، نيازهاي اساسي روان شناختي و بهزيستي روان شناختي: وارسي يك مدل علي در زنان شاغل

دانلود رایگان مـــقــالات روانشـــناسی

لطفا برای دانلود مقاله بر روی گزینه دانلود کلیک کنید چکیده: هدف پژوهش حاضر شناخت اثر حمايت اجتماعي از طريق ارضاي نيازهاي اساسي روان شناختي در محيط کار بر بهزيستي روان شناختي زنان شاغل بود. 360 زن شاغل در دانشگاه هاي شهر شيراز مقياس حمايت اجتماعي (واکس و ديگران، 1986)، مقياس نيازهاي اساسي روان شناختي در کار (لاگارديا و ديگران، ...

ادامه مطلب »
theme