مقالات حقوق

قلمرو نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه اسلامي و حقوق ايران (عنوان عربي: حوزه نظرية تحوّل الظروف و الأحوال في الفقه الاسلامي و الحقوق الإيرانية)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: نظريه تغيير اوضاع و احوال هر چند که قدمت آن را به حقوق رم و اصل «ربوس سيک استانتي بيوس» يعني بقا همه چيز به همان صورت از زمان عقد به بعد مي دانند ولي بايد آن را زاييده بحران هاي اقتصادي اواخر قرن اخير دانست. در يک قرارداد مستمر چنانچه تغيير اوضاع و احوال که براي ...

ادامه مطلب »

مباني فقهي و حقوقي مسووليت مدني ناشي ازاجتماع اسباب (عنوان عربي: المسؤولية المدنية الناجمة عن اجتماع الدواعي في الاضرار و مبانيها الحقوقية)

hoghogh-300x218

چکیده: چکیده فارسي: يکي از مهمترين مسايل درحوزه مسووليت مدني، مساله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زيرا بسياري از حوادث زيانباري که اتفاق مي افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعيين سبب مسوول از ميان اين اسباب کار دشواري است و همواره اين سوال در بين فقها مطرح بوده است که درصورت اجتماع اسباب در ورود زيان ...

ادامه مطلب »

مفهوم اصل حقيقت و نقش آن در تفسير قراردادها (عنوان عربي: أصل الحقيقة و تأثيرها في تفسير العقود)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: تفسير قرارداد به معناي پرده برداري از هر نوع ابهام ناشي از سکوت، اجمال و تعارض عبارات و کشف مقصود متعاقدين مي باشد. ازجمله اصول و مباني تفسير قرارداد اصول لفظي است که از طريق آن مي توان به ظهور عرفي الفاظ دست یافت که یکي از موارد آن (اصول لفظي) اصل حقيقت است. وقتي قرارداد ابهام ...

ادامه مطلب »

بررسي تطبيقي مجازات هاي بدني در قرآن و عهد قديم (عنوان عربي: بحث مقارن عن العقوبات البدنية في القرآن و العهد القديم)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: مساله جزا و قوانين جزايي مطلبي نيست که کسي به ضرورت وجود آن اذعان نداشته باشد؛ چرا که جرم و جنايت عمري به درازاي عمر بشر دارد و تا زماني که براين عرصه خاکي زندگي مي کند، جرم و جنايت نيز قرين با وي خواهد بود. مسلم است که همه اديان انسانها را به انجام اعمال نيک ...

ادامه مطلب »

بررسي فقهي حقوقي قاعده «تلف مبيع در زمان خيار» (عنوان عربي: دراسة فقهيه حقوقية عن قاعدة «تلف المبيع في زمن الخيار»)

hoghogh-300x218

چکیده: چکیده فارسي: قاعده فقهي «التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له» به اين معني است که اگر جنس فروخته شده در مدتي که کي از طرفين حق فسخ معامله را دارد تلف شود از کيسه کسي محسوب مي شود که خيار و حق فسخ معامله را ندارد. قانونگذار ايران نيز اين قاعده را پذيرفته و در ماده 453 قانون ...

ادامه مطلب »

نسبت مجازات هاي بازدارنده با تعزيرات در حقوق کيفري ايران (عنوان عربي: علامة العقوبات الرادعة بالتعزيرات في الحقوق الجزائية الايرانية)

hoghogh-300x218

چکیده: چکیده فارسي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و دربازنگري قانون مجازات هاي اسلامي قسمي ديگر از مجازات ها با عنوان «مجازات هاي بازدارنده» به چهار قسم حدود، قصاص، ديات و تعزيرات اضافه شد. اين مجازات با اين عنوان برخلاف چهار قسم قبلي، هيچ سابقه اي در فقه و حقوق ما ندارد؛ درمورد ماهيت مجازات بازدارنده نظرهاي مختلفي ارايه شده ...

ادامه مطلب »

بررسي ربودن مال از قبر در فقه و حقوق کيفري ايران (عنوان عربي: دراسة عن اختطاف المال من القبر فی الفقه و الحقوق الجزائیة الإیرانیة)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: سرقت بيشتر در مورد افرادي که در قيد حيات هستند موضوعيت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهيت دين مبين اسلام و احترام خاص به اموات ما را وا مي دارد تا اين جرم  را در مورد افرادي که در قيد حيات نيستند و اين جرم در ارتباط با آنان به وقوع مي ...

ادامه مطلب »

حجيت «مذاق شريعت» و چالش هاي پيش روي آن (عنوان عربي: حجّية مذاق الشريعته و التحدّيات قدّامها)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: يکي از اصول بنيادين در استنباط، مذاق شريعت مي باشد که فقيهان با به کارگيري آن در فرآيند استنباط، به بهينه سازي اجتهاد همت گماشته اند. در بسياري از موارد در مقام استدلال بريک حکم شرعي، به «مذاق شريعت» تمسک شده است، گويا فقيهان ارتکازا به فهم مشترکي ازاين واژه دست يافته اند. گستردگي استدلال به مذاق ...

ادامه مطلب »

نقدي بر مقاله سنگسار (عنوان عربي: نقد علي مقالۀ «تنفيذ حکم الرجم في حکومۀ ولي غير معصوم»)

hoghogh-300x218

چکیده: چکيده فارسي: در فصلنامه تخصصي فقه و حقوق دانشگاه بابل شماره 15 مقاله اي با عنوان اجراي سنگسار در زمان غيرمعصوم (با تاکيد بر دوران معاصر) به قلم سركار خانم جميله كديور به چاپ رسيده است. هر چند ايشان اصل مشروعيت چنين حكمي در اسلام و مواردي از اجراي اين حدّ در اسلام توسط پيامبر (ص) و امام علي ...

ادامه مطلب »
theme